Ronit Segalman

The donor's learning curve as a measure of fundraising success

רונית סגלמן, יועצת מוסמכת לפילנתרופיה. בעלת תואר מוסמך של בית הספר לפילנתרופיה של אוניברסיטת אינדיאנה. מאמינה בתפיסת הנתינה כשותפות בין התורם ובין הנתרם. את ניסיוני הרב בפילנתרופיה אסטרטגית רכשתי בתפקידיי כסמנכ"ל שותפויות קרן רש"י, כמנהלת קרן מיראג', כמנהלת פילנתרופיה של שיתופים וכמנהלת שותפויות ופילנתרופיה של בית איזי שפירא.